Na de capitulatie van Duitsland zijn vele Nederlanders als gevolg van de oorlogshandelingen verspreid over heel Europa. Het terugbrengen van deze ‘displaced persons’ naar huis is geen eenvoudige taak. Nederland heeft bijna geen bewegingsvrijheid in andere landen; er zijn weinig transportmiddelen beschikbaar en bovendien was er een concurrentiestrijd gaande tussen Nederlandse ministeries over de repatriëring, wat  niet bevorderlijk was voor een spoedige terugkeer van de Nederlanders.  (Zie ook www.oorlogsgetroffenen.nl resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Huygens ING en het NIOD.)

Pas vanaf 12 juni 1945 kan men briefkaarten naar Nederland sturen, via Engeland. Ook het sturen van telegrammen is toegestaan. Deze gaan via Londen naar Eindhoven. Niet overal is telegrafisch contact. In dat geval worden de telegrammen als brieven doorgestuurd. De telegrammen moeten in het Engels, Frans, Spaans of Portugees worden geschreven.

In De Fakkel, een uitgave van het Nederlandse gezantschap te Stockholm, worden Nederlanders verwelkomd en op de hoogte gehouden van de toestand in Nederland.

Uit ‘De Fakkel’, jaargang III nummer 5 – 1 juni 1945:
Hoe lang moet ik in Zweden blijven?
De duur van uw verblijf in Zweden is afhankelijk van de omstandigheden in Nederland. Wij hebben ons daarvoor reeds met Londen in verbinding gesteld en wachten op antwoord. Wij bereiden de repatriandi in Zweden er echter op voor, dat hun verblijf nog ettelijke maanden kan duren.
Hoe kan ik post naar Nederland verzenden?
Tot dusver was het voor repatriandi alleen mogelijk brieven naar familieleden in Nederland te sturen door bemiddeling van de afdeeling Repatriëering.
Het gewone postverkeer tusschen Zweden en Nederland is thans echter gedeeltelijk hersteld: men kan uit Zweden naar geheel ons land briefkaarten verzenden, maar geen prentbriefkaarten en ook nog geen brieven. Die briefkaarten gaan per luchtpost via Engeland en het porto bedraagt 30 öre.
(…) waarschijnlijk zal het nu niet zoo lang meer duren voor ook gewoon brieven verzonden kunnen worden. Wie daar niet op wachten kan, kan evenals tot dusver brieven aan familieleden via de afdeeling Repatriëering verzenden.
Hoe win ik inlichtingen over familie in?
(…) Gezien den nog steeds verwarden toestand in Duitschland en de nog verre van normale postverbindingen kunt u een snel antwoord niet verwachten. Wees er echter van overtuigd, dat wij doen, wat wij kunnen!
In dit verband kan ik u mededeelen, dat op Vrijdag 25 Mei begonnen is met de uitzending van uw namen over den Zweedsche kortegolfzender. Ik heb Radio Oranje verzocht deze uitzendingen door te geven aan Herrijzend Nederland, die weer voor opname in de Nederlandsche dagbladen zal zorgen.
Post na bevrijding

Post na bevrijding 1

Uit het privé-achief van Ernst Verduin